Posts

Lesson 1

Bang Meaning In Bahasa

Balik Meaning In Indonesia

Anjir Meaning In Indonesian

Meaning of Buruan In Indonesian

Sarapan Meaning In Indonesian